4 فروردین 1396 - ساعت : 2:29
محمد اسديان راد
فلوشيپ تخصصي الکتروفيزيولژي باليني قلب
گيلان - رشت
دکتر محمد اسديان راد

سعيد ناظمي
فلوشيپ تخصصي الکتروفيزيولژي باليني قلب
خراسان رضوي - مشهد
دکتر سعيد ناظمي

امير طاووسي
فلوشيپ تخصصي الکتروفيزيولژي باليني قلب
تهران - تهران
پزشک در سامانه عضو استدکتر امير طاووسي

عباس بختي آراني
فلوشيپ تخصصي الکتروفيزيولژي باليني قلب
  -  
دکتر عباس بختي آراني

فاطمه توکلي
فلوشيپ تخصصي الکتروفيزيولژي باليني قلب
البرز - کرج
دکتر فاطمه توکلي

عبدالحسين سوداگر
فلوشيپ تخصصي الکتروفيزيولژي باليني قلب
تهران - تهران
دکتر عبدالحسين سوداگر

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم