10 فروردین 1396 - ساعت : 21:7
ناهيد نفيسي
فلوشيپ تخصصي جراحي پستان
تهران - تهران
دکتر ناهيد نفيسي

پريسا عظيمي نژادان
فلوشيپ تخصصي جراحي پستان
تهران - تهران
دکتر پريسا عظيمي نژادان

عبدالعلي عصاريان
فلوشيپ تخصصي جراحي پستان
خوزستان - دزفول
دکتر عبدالعلي عصاريان

احمد کاوياني
فلوشيپ تخصصي جراحي پستان
تهران - تهران
دکتر احمد کاوياني

عادل يزدان خواه کناري
فلوشيپ تخصصي جراحي پستان
تهران - تهران
دکتر عادل يزدان خواه کناري

نسرين السادات علوي شهرضا
فلوشيپ تخصصي جراحي پستان
تهران - تهران
دکتر نسرين السادات علوي شهرضا

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم