10 فروردین 1396 - ساعت : 21:3
مير محمود مير آقايي
متخصص درمان ريشه
-
دکتر مير محمود مير آقايي

محمدرضا شريفيان
متخصص درمان ريشه
تهران - تهران
دکتر محمدرضا شريفيان

عباس مسگراني
متخصص درمان ريشه
مازندران - ساري
دکتر عباس مسگراني

محسن بيدگلي
متخصص درمان ريشه
همدان -  همدان
دکتر محسن بيدگلي

حميدرضا حسين زاده
متخصص درمان ريشه
تهران - تهران
دکتر حميدرضا حسين زاده

محمد سعيد شيخ رضايي
متخصص درمان ريشه
تهران - تهران
دکتر محمد سعيد شيخ رضايي

صديقه خدمت
متخصص درمان ريشه
تهران - تهران
دکتر صديقه خدمت

الناز موسوي خونساري
متخصص درمان ريشه
گيلان - رشت
دکتر الناز موسوي خونساري

سعيد نگهباني
متخصص درمان ريشه
تهران - تهران
دکتر سعيد نگهباني

علي سليماني
متخصص درمان ريشه
مازندران - بابل
دکتر علي سليماني

نوشين شکوهي نژاد
متخصص درمان ريشه
تهران - تهران
دکتر نوشين شکوهي نژاد

ناهيد شهره زهرا محمد زاده اخلاقي
متخصص درمان ريشه
تهران - تهران
دکتر ناهيد شهره  زهرا محمد زاده اخلاقي

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم