10 فروردین 1396 - ساعت : 21:2
عبدالعلي احساني
فلوشيپ تخصصي اکوکارديوگرافي
خوزستان - اهواز
دکتر عبدالعلي احساني

حکيمه سعادتي فر
متخصص اکوکارديوگرافي
خوزستان - دزفول
دکتر حکيمه سعادتي فر

رزيتا جلاليان
فلوشيپ تخصصي اکوکارديوگرافي
مازندران - بابل
دکتر رزيتا جلاليان

اصغر مزارعي
فلوشيپ تخصصي اکوکارديوگرافي
تهران - تهران
دکتر اصغر مزارعي

شهربانو دلاويز
کارشناس اکوکارديوگرافي
گلستان - گرگان
دکتر شهربانو دلاويز

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم