4 فروردین 1396 - ساعت : 2:27
پاپک بابايي
متخصص طب اورژانس
تهران - تهران
دکتر پاپک بابايي

امين شمس اختري
متخصص طب اورژانس
  -  
دکتر امين شمس اختري

الهام پيش بين
متخصص طب اورژانس
  -  
دکتر الهام پيش بين

حميده فيض ديسفاني
متخصص طب اورژانس
خراسان رضوي - مشهد
دکتر حميده فيض ديسفاني

نادر عيسوي
متخصص طب اورژانس
تهران - تهران
دکتر نادر عيسوي

ارشد عباس زاده
متخصص طب اورژانس
  -  
دکتر ارشد عباس زاده

نادر حجتي فيروز آبادي
متخصص طب اورژانس
-
دکتر نادر حجتي فيروز آبادي

بي بي سمانه رضايي
متخصص طب اورژانس
خراسان رضوي - مشهد
دکتر بي بي سمانه رضايي

مراد علي آهنگر
متخصص طب اورژانس
تهران - تهران
دکتر مراد علي آهنگر

اميرسعيد کريمي
متخصص طب اورژانس
-
دکتر اميرسعيد کريمي

علي وفايي
متخصص طب اورژانس
تهران - تهران
دکتر علي وفايي

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم