4 فروردین 1396 - ساعت : 2:33
عليرضا معافي
فوق تخصص خون و سرطان کودکان (انکولوژي)
اصفهان - اصفهان
دکتر عليرضا معافي

اصغر راميار
فوق تخصص خون و سرطان کودکان (انکولوژي)
تهران - تهران
دکتر اصغر راميار

ليلي کوچک زاده
فوق تخصص خون و سرطان کودکان (انکولوژي)
تهران - تهران
دکتر ليلي کوچک زاده

عظيم مهرور
فوق تخصص خون و سرطان کودکان (انکولوژي)
تهران - تهران
دکتر عظيم مهرور

کاوه جاسب
فوق تخصص خون و سرطان کودکان (انکولوژي)
خوزستان - اهواز
دکتر کاوه جاسب

ابراهيم عصفوري
فوق تخصص خون و سرطان کودکان (انکولوژي)
بوشهر - بوشهر
دکتر ابراهيم عصفوري

برهان مرادويسي
فوق تخصص خون و سرطان کودکان (انکولوژي)
کردستان - سنندج
دکتر برهان مرادويسي

عظيم رضامند
فوق تخصص خون و سرطان کودکان (انکولوژي)
آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر عظيم رضامند

ياسمن ابطحي
فوق تخصص خون و سرطان کودکان (انکولوژي)
تهران - تهران
دکتر ياسمن ابطحي

بي بي شهين شمسيان
فوق تخصص خون و سرطان کودکان (انکولوژي)
تهران - تهران
دکتر بي بي شهين شمسيان

مرداويژ آل بويه
فوق تخصص خون و سرطان کودکان (انکولوژي)
تهران - تهران
دکتر مرداويژ آل بويه

عباسعلي حسين پور فيضي
فوق تخصص خون و سرطان کودکان (انکولوژي)
آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر عباسعلي  حسين پور فيضي

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم