10 فروردین 1396 - ساعت : 21:2
سعيد صحرايي
متخصص اندودانتيکس (دندانپزشک)
تهران - تهران
دکتر سعيد صحرايي

احمد عباسي
متخصص اندودانتيکس (دندانپزشک)
فارس - شيراز
دکتر احمد عباسي

مرجان بلبليان
متخصص اندودانتيکس (دندانپزشک)
قزوين - قزوين
دکتر مرجان بلبليان

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم