4 فروردین 1396 - ساعت : 2:30
زهرا حيدر
فلوشيپ تخصصي نازايي و آي وي اف
تهران - تهران
دکتر زهرا حيدر

فاطمه قلمبر دزفولي
فلوشيپ تخصصي نازايي و آي وي اف
خوزستان - اهواز
دکتر فاطمه قلمبر دزفولي

مهري مشايخي
فلوشيپ تخصصي نازايي و آي وي اف
مرکزي - اراک
دکتر مهري مشايخي

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم