4 فروردین 1396 - ساعت : 2:29
منصور ابوالقاسميان
فلوشيپ تخصصي جراح لگن و مفصل ران (هيپ)
تهران - تهران
دکتر منصور ابوالقاسميان

کاوه قرني زاده
فلوشيپ تخصصي جراح لگن و مفصل ران (هيپ)
تهران - تهران
دکتر کاوه قرني زاده

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم