10 فروردین 1396 - ساعت : 21:4
مهکامه مشفقي
متخصص راديولوژي دهان و فک وصورت
تهران - تهران
دکتر مهکامه مشفقي

مريم پژوتن
متخصص راديولوژي دهان و فک وصورت
مرکزي - اراک
دکتر مريم پژوتن

بي بي الهه محمودي هاشمي
متخصص راديولوژي دهان و فک وصورت
خراسان شمالي - بجنورد
دکتر بي بي الهه محمودي هاشمي

الهام رجايي بهبهاني
متخصص راديولوژي دهان و فک وصورت
-
دکتر الهام رجايي بهبهاني

الهام مشکسار
متخصص راديولوژي دهان و فک وصورت
فارس - شيراز
دکتر الهام مشکسار

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم