10 فروردین 1396 - ساعت : 21:5
محمدحسن بمانيان
فوق تخصص ايمونولوژي و آلرژي باليني کودکان
تهران - تهران
دکتر محمدحسن بمانيان

عباس فايضي
فوق تخصص ايمونولوژي و آلرژي باليني کودکان
خوزستان - اهواز
دکتر عباس فايضي

سيد بهرام مير سعيد قاضي
فوق تخصص ايمونولوژي و آلرژي باليني کودکان
تهران - تهران
دکتر سيد بهرام مير سعيد قاضي

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم