10 فروردین 1396 - ساعت : 21:1
داود قره باغي
فلوشيپ تخصصي سکمان قدامي چشم
تهران - تهران
دکتر داود قره باغي

محمد حسين اهور
فلوشيپ تخصصي سکمان قدامي چشم
آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر محمد حسين اهور

قاسم فخرايي
فلوشيپ تخصصي سکمان قدامي چشم
تهران - تهران
دکتر قاسم فخرايي

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم