4 فروردین 1396 - ساعت : 2:28
فرشاد نيکويي
فلوشيپ تخصصي جراحي استخوان و مفاصل (ستون فقرات)
تهران - تهران
دکتر فرشاد نيکويي

محسن نبيوني
فلوشيپ تخصصي جراحي استخوان و مفاصل (ستون فقرات)
تهران - تهران
دکتر محسن نبيوني

مسعود تيرگر فاخري
فلوشيپ تخصصي جراحي استخوان و مفاصل (ستون فقرات)
تهران - تهران
دکتر مسعود تيرگر فاخري

ابراهيم عامري مهابادي
فلوشيپ تخصصي جراحي استخوان و مفاصل (ستون فقرات)
تهران - تهران
دکتر ابراهيم عامري مهابادي

حاجي محمد ساتلقي
فلوشيپ تخصصي جراحي استخوان و مفاصل (ستون فقرات)
گلستان - گرگان
دکتر حاجي محمد ساتلقي

پيمان فارسي
فلوشيپ تخصصي جراحي استخوان و مفاصل (ستون فقرات)
البرز - کرج
دکتر پيمان فارسي

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم