4 فروردین 1396 - ساعت : 2:31
علي نقره کار بابلي
فلوشيپ تخصصي درد
تهران - تهران
دکتر علي نقره کار بابلي

سيروس مومن زاده
فلوشيپ تخصصي درد
تهران - تهران
دکتر سيروس مومن زاده

کامبيز باقر زادي
فلوشيپ تخصصي درد
تهران - تهران
دکتر کامبيز باقر زادي

مجيد حيدريان
فلوشيپ تخصصي درد
تهران - تهران
دکتر مجيد حيدريان

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم