10 فروردین 1396 - ساعت : 21:0
جليل پارسافر
متخصص گوش، حلق، بيني و حنجره
خوزستان - اهواز
دکتر جليل پارسافر

ايرج علي اکبري
متخصص گوش، حلق، بيني و حنجره
البرز - کرج
دکتر ايرج علي اکبري

رضا ساريخاني
متخصص گوش، حلق، بيني و حنجره
تهران - تهران
دکتر رضا ساريخاني

رضا شيخ پور جونکي
متخصص گوش، حلق، بيني و حنجره
خوزستان - آبادان
دکتر رضا شيخ پور جونکي

ايرج ايماني
متخصص گوش، حلق، بيني و حنجره
البرز - کرج
دکتر ايرج ايماني

بهزاد معظمي
متخصص گوش، حلق، بيني و حنجره
تهران - تهران
دکتر بهزاد معظمي

سيما ندافي
متخصص گوش، حلق، بيني و حنجره
البرز - کرج
دکتر سيما ندافي

شاهرخ فرزام پور
متخصص گوش، حلق، بيني و حنجره
تهران - تهران
دکتر شاهرخ فرزام پور

مجيد نمازي فر
متخصص گوش، حلق، بيني و حنجره
قزوين - قزوين
دکتر مجيد نمازي فر

کيوان فيروزفر
متخصص گوش، حلق، بيني و حنجره
البرز - کرج
دکتر کيوان فيروزفر

حامد محمدي قهاري
متخصص گوش، حلق، بيني و حنجره
تهران - تهران
دکتر حامد محمدي قهاري

محمد سخندان
متخصص گوش، حلق، بيني و حنجره
اردبيل - پارس آباد
دکتر محمد سخندان

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم