10 فروردین 1396 - ساعت : 21:10
پروين احمدي
متخصص ارتز و پروتز (ارتوپدي فني)
خوزستان - اهواز
دکتر پروين احمدي

مهرداد طاهري
کارشناس ارتز و پروتز (ارتوپدي فني)
تهران - تهران
دکتر مهرداد طاهري

حسام زارع رحيمي آبادي
کارشناس ارتز و پروتز (ارتوپدي فني)
يزد - يزد
دکتر حسام زارع رحيمي آبادي

علي قرباني
کارشناس ارتز و پروتز (ارتوپدي فني)
خراسان رضوي - تربت حيدريه
دکتر علي قرباني

علي پورقاسم
کارشناس ارشد ارتز و پروتز (ارتوپدي فني)
اصفهان - اصفهان
دکتر علي پورقاسم

بهروز مداح
متخصص ارتز و پروتز (ارتوپدي فني)
تهران - تهران
دکتر بهروز مداح

کريم کهبدي
کارشناس ارتز و پروتز (ارتوپدي فني)
تهران - تهران
دکتر کريم کهبدي

سحر صادقي
کارشناس ارشد ارتز و پروتز (ارتوپدي فني)
تهران - تهران
دکتر سحر صادقي

سعيد نجفي
کارشناس ارتز و پروتز (ارتوپدي فني)
تهران - تهران
دکتر سعيد نجفي

مريم پرتوي فر
کارشناس ارتز و پروتز (ارتوپدي فني)
تهران - تهران
دکتر مريم پرتوي فر

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم