10 فروردین 1396 - ساعت : 21:6
امين نوروزي فشخامي
دکتراي تخصصي فيزيوتراپي
تهران - تهران
دکتر امين نوروزي فشخامي

محمدجعفر شاطرزاده يزدي
دکتراي تخصصي فيزيوتراپي
خوزستان - اهواز
دکتر محمدجعفر شاطرزاده يزدي

محمدحسين خباز کبابي
کارشناس فيزيوتراپي
خراسان رضوي - مشهد
دکتر محمدحسين خباز کبابي

شاهين گوهرپي
متخصص فيزيوتراپي
خوزستان - اهواز
دکتر شاهين گوهرپي

محمدرضا دياني
کارشناس فيزيوتراپي
تهران - تهران
دکتر محمدرضا دياني

محمد پوراعتضاد
دکتراي تخصصي فيزيوتراپي
خوزستان - اهواز
پزشک در سامانه عضو استدکتر محمد پوراعتضاد

حسين دشت بزرگ
متخصص فيزيوتراپي
خوزستان - اهواز
دکتر حسين دشت بزرگ

حميد آزاده
کارشناس ارشد فيزيوتراپي
اصفهان - اصفهان
دکتر حميد آزاده

زهرا عباسي
کارشناس فيزيوتراپي
خراسان رضوي - مشهد
دکتر زهرا عباسي

سيده سميرا طباطبايي
کارشناس فيزيوتراپي
تهران - تهران
دکتر سيده سميرا طباطبايي

سيد محسن ميربد
کارشناس فيزيوتراپي
اصفهان - اصفهان
دکتر سيد محسن ميربد

عليرضا دولت خواه
کارشناس فيزيوتراپي
خوزستان - رامهرمز
دکتر عليرضا دولت خواه

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم