10 فروردین 1396 - ساعت : 20:59
بهزاد خلعتبري
فوق تخصص جراحي پلاستيک و ترميمي و سوختگي
فارس - شيراز
دکتر بهزاد خلعتبري

سيدجواد اميري زاد
فوق تخصص جراح پلاستيک
تهران - تهران
دکتر سيدجواد اميري زاد

ناصر سنجر موسوي
فوق تخصص جراح پلاستيک
خراسان رضوي - مشهد
دکتر ناصر سنجر موسوي

مسعود اسماعيلي
فوق تخصص جراح پلاستيک
تهران - تهران
دکتر مسعود اسماعيلي

محمدحسين رجبيان
متخصص جراح پلاستيک
فارس - شيراز
دکتر محمدحسين رجبيان

سارا قرباني
فوق تخصص جراح پلاستيک
تهران - تهران
دکتر سارا قرباني

محمدحسن آموزگار
فوق تخصص جراح پلاستيک
خراسان رضوي - مشهد
دکتر محمدحسن آموزگار

مهدي راستي اردکاني
فوق تخصص جراح پلاستيک
اصفهان - اصفهان
دکتر مهدي راستي اردکاني

محمدرضا قاضي سعيدي
فوق تخصص جراح پلاستيک
تهران - تهران
دکتر محمدرضا قاضي سعيدي

نسيم يونسي
فوق تخصص جراح پلاستيک
تهران - تهران
دکتر نسيم يونسي

عزت اله رضايي
فوق تخصص جراح پلاستيک
خراسان رضوي - مشهد
دکتر عزت اله رضايي

ناصر مظفري
فوق تخصص جراح پلاستيک
تهران - تهران
دکتر ناصر مظفري

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم