4 فروردین 1396 - ساعت : 2:26
مسعود امامي
فوق تخصص قلب و عروق
تهران - تهران
دکتر مسعود امامي

سيد محمدحسن عادل
متخصص قلب و عروق
خوزستان - اهواز
دکتر سيد محمدحسن عادل

افشين هنرمند
متخصص قلب و عروق
خوزستان - اهواز
دکتر افشين هنرمند

احمد رضا عصاره
متخصص قلب و عروق
خوزستان - اهواز
دکتر احمد رضا عصاره

احمدرضا نصر
فوق تخصص قلب و عروق
اصفهان - اصفهان
پزشک در سامانه عضو استدکتر احمدرضا نصر

بيژن زماني
فوق تخصص قلب و عروق
اردبيل - اردبيل
دکتر بيژن زماني

حسن آقاجاني
متخصص قلب و عروق
تهران - تهران
دکتر حسن آقاجاني

ناصر اصلان آبادي
متخصص قلب و عروق
آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر ناصر اصلان آبادي

عليرضا رستم زاده
متخصص قلب و عروق
آذربايجان غربي - اروميه
دکتر عليرضا رستم زاده

سيدعلي جماليان
فوق تخصص قلب و عروق
تهران - تهران
دکتر سيدعلي جماليان

محمدرضا سميعي نسب
متخصص قلب و عروق
چهارمحال وبختياري - شهرکرد
دکتر محمدرضا سميعي نسب

بهرام سهرابي ممقاني
متخصص قلب و عروق
آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر بهرام سهرابي ممقاني

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم