10 فروردین 1396 - ساعت : 21:4
ناصر کماليان
متخصص آسيب شناسي (پاتولوژي)
تهران - تهران
دکتر ناصر کماليان

محمدسعيد کلانتري
متخصص آسيب شناسي (پاتولوژي)
تهران - تهران
دکتر محمدسعيد کلانتري

ليلا بهنام
متخصص آسيب شناسي (پاتولوژي)
تهران - تهران
دکتر ليلا بهنام

مجيد ابهري
دکترا آسيب شناسي (پاتولوژي)
تهران - تهران
دکتر مجيد ابهري

پانته آ فرجاد آزاد
متخصص آسيب شناسي (پاتولوژي)
تهران - تهران
دکتر پانته آ فرجاد آزاد

محمد فرهادي لنگرودي
متخصص آسيب شناسي (پاتولوژي)
تهران - تهران
دکتر محمد فرهادي لنگرودي

بابک مومني
متخصص آسيب شناسي (پاتولوژي)
فارس - لارستان
دکتر بابک مومني

حميده کتابچي سعادتي
متخصص آسيب شناسي (پاتولوژي)
فارس - شيراز
دکتر حميده کتابچي سعادتي

ايرج نظريان
متخصص آسيب شناسي (پاتولوژي)
تهران - تهران
دکتر ايرج نظريان

ايران رشيدي گل رويه
متخصص آسيب شناسي (پاتولوژي)
خوزستان - اهواز
دکتر ايران رشيدي گل رويه

رضا اصحاب يمين
متخصص آسيب شناسي (پاتولوژي)
خراسان جنوبي - بيرجند
دکتر رضا اصحاب يمين

فاطمه حاج منوچهري
متخصص آسيب شناسي (پاتولوژي)
قزوين - قزوين
دکتر فاطمه حاج منوچهري

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم