10 فروردین 1396 - ساعت : 21:5
پيمان اديبي سده
فوق تخصص بيماريهاي گوارش وکبد
اصفهان - اصفهان
پزشک در سامانه عضو استدکتر پيمان اديبي سده

محمدحسين صومي
فوق تخصص بيماريهاي گوارش وکبد
آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر محمدحسين صومي

فرهاد زماني
فوق تخصص بيماريهاي گوارش وکبد
تهران - تهران
دکتر فرهاد زماني

سيد مؤيد علويان
فوق تخصص بيماريهاي گوارش وکبد
تهران - تهران
دکتر سيد مؤيد علويان

سيد حسين ميرمجلسي
فوق تخصص بيماريهاي گوارش وکبد
تهران - تهران
دکتر سيد حسين ميرمجلسي

محمدجواد احساني اردکاني
فوق تخصص بيماريهاي گوارش وکبد
تهران - تهران
دکتر محمدجواد احساني اردکاني

سيامک خالقي
فوق تخصص بيماريهاي گوارش وکبد
تهران - تهران
دکتر سيامک خالقي

منوچهر خوش باطن
فوق تخصص بيماريهاي گوارش وکبد
آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر منوچهر خوش باطن

رامين بهروزيان
فوق تخصص بيماريهاي گوارش وکبد
آذربايجان غربي - اروميه
دکتر رامين بهروزيان

سيد هاشم ميرمومن
فوق تخصص بيماريهاي گوارش وکبد
خوزستان - اهواز
دکتر سيد هاشم ميرمومن

مسعود دوغايي مقدم
فوق تخصص بيماريهاي گوارش وکبد
تهران - تهران
دکتر مسعود دوغايي مقدم

شهرام ميرمومن
فوق تخصص بيماريهاي گوارش وکبد
تهران - تهران
دکتر شهرام ميرمومن

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم