10 فروردین 1396 - ساعت : 21:7
نادر صاکي
فلوشيپ تخصصي اتولوژي و اتونورولوژي
خوزستان - اهواز
دکتر نادر صاکي

مسعود متصدي زرندي
فلوشيپ تخصصي اتولوژي و اتونورولوژي
تهران - تهران
دکتر مسعود متصدي زرندي

معصومه سعيدي
فلوشيپ تخصصي اتولوژي و اتونورولوژي
-
دکتر معصومه سعيدي

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم