10 فروردین 1396 - ساعت : 21:5
محمدجواد نخعي
متخصص پوست و مو
تهران - تهران
دکتر محمدجواد نخعي

سيد محمد رادمنش
متخصص پوست و مو
خوزستان - اهواز
دکتر سيد محمد رادمنش

پروين منصوري
متخصص پوست و مو
تهران - تهران
دکتر پروين منصوري

گيتي خليلي
متخصص پوست و مو
تهران - تهران
پزشک در سامانه عضو استدکتر گيتي خليلي

رضا يعقوبي
متخصص پوست و مو
خوزستان - اهواز
دکتر رضا يعقوبي

علي اصيليان ( اصليان مهابادي )
متخصص پوست و مو
اصفهان - اصفهان
دکتر علي اصيليان ( اصليان مهابادي )

سيد آرش ايوبي
متخصص پوست و مو
خوزستان - اهواز
دکتر سيد آرش ايوبي

سيدحسن حسيني
متخصص پوست و مو
فارس - شيراز
دکتر سيدحسن حسيني

زهرا فاضل
متخصص پوست و مو
خراسان رضوي - مشهد
دکتر زهرا فاضل

پرويز طوسي
متخصص پوست و مو
تهران - تهران
دکتر پرويز طوسي

ناصر رزمي نيا
متخصص پوست و مو
تهران - تهران
دکتر ناصر رزمي نيا

پروين ازقندي
متخصص پوست و مو
تهران - تهران
دکتر پروين ازقندي

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم