8 فروردین 1396 - ساعت : 4:59
لعبت گرانپايه
متخصص جراح عمومي
تهران - تهران
دکتر لعبت گرانپايه

عليرضا مهاجر
متخصص جراح عمومي
اصفهان - اصفهان
دکتر عليرضا مهاجر

عبدالرضا آرمن
متخصص جراح عمومي
خوزستان - اهواز
دکتر عبدالرضا آرمن

فرامرز پازيار
متخصص جراح عمومي
خوزستان - اهواز
دکتر فرامرز پازيار

محمد شيرخدا
متخصص جراح عمومي
تهران - تهران
دکتر محمد شيرخدا

مهين نقيب زاده
متخصص جراح عمومي
خوزستان - اهواز
دکتر مهين نقيب زاده

سامان نيک اقباليان
متخصص جراح عمومي
فارس - شيراز
دکتر سامان نيک اقباليان

جواد پي سپار
متخصص جراح عمومي
خوزستان - اهواز
دکتر جواد پي سپار

منصور يزدان بد
متخصص جراح عمومي
تهران - تهران
دکتر منصور يزدان بد

منصوره اخگري
متخصص جراح عمومي
تهران - تهران
دکتر منصوره اخگري

آزاده جولايي
متخصص جراح عمومي
تهران - تهران
دکتر آزاده جولايي

ناصر عزتي پارسا
متخصص جراح عمومي
آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر ناصر عزتي پارسا

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم