لیست بیماری ها به همراه علائم و نحوه درمان:

لیست بیماری ها

اپیسپادیاس - Epispadias
  • معرفی
  • علائم
  • درمان

معرفی

s
اپیسپادیاس (Epispadias) یک نقص مادرزادی در پیشابراه (عموماً مردان) است که سوراخ خارجی پیشابراه قبل از گلنس ودر سطح فوقانی پنیس قرار دارد. این سوراخ می‌تواند در تنه آلت باشد. شیوع این نقص یک در صدو بیست هزار مرد و یک در پانصدهزار زن دیده می‌شود.

علائم

اپیسپادیاس معمولاً همراه با اکستروفی مثانه می‌باشد. علاوه بر آن گاه دفورمیتی ژنیتال خارجی، بی اختیاری ادرار،VUR و فتق اینگوئینال نیز ممکن است دیده شود. بیماری ممکن است موجب عفونتهای مکرر ادراری، اشکال در کنترل ادرار و حتی ناباروری شود.

درمان

درمان با جراحی وترمیم است که گاه متعدد هستند.