رزرو نوبت آنلاین آزمایشگاه تخصصی دکتر صادقیان

فوق تخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) سرجیکال و کلینیکال

پذیرشی وجود ندارد

آدرس و تلفن آزمایشگاه تخصصی دکتر صادقیان