لیست پزشکان متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری ارومیه

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان ارومیه
ارومیه
:)

دکتر علی صادقی متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری
5734
ارومیه
دکتر ناصر مشیری آیدنلو بیماریهای عفونی و گرمسیری

دکتر ناصر مشیری آیدنلو متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری
343
ارومیه
دکتر رضا صادقی بیماریهای عفونی و گرمسیری

دکتر رضا صادقی متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری
222
ارومیه
دکتر پیمان رفیع الدین بیماریهای عفونی و گرمسیری

دکتر پیمان رفیع الدین متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری
157
ارومیه
دکتر حمیدرضا افشارجو بیماریهای عفونی و گرمسیری

دکتر حمیدرضا افشارجو متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری
129
ارومیه
دکتر ایرج انعامی مقدم بیماریهای عفونی و گرمسیری

دکتر ایرج انعامی مقدم متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری
205
لیست پزشکان ارومیه بر حسب تخصص
لیست پزشکان بیماریهای عفونی و گرمسیری بر حسب شهر