لیست پزشکان بر حسب تخصص :(بازکردن لیست)
لیست پزشکان بر حسب شهر : (بازکردن لیست)

دکتر کياوش زعفري نوبري

دکترا دندانپزشک

آذربايجان شرقي - تبريز
پزشک در سامانه عضو استدکتر کياوش زعفري نوبري

دکتر گل وش زعفري نوبري

دکترا دندانپزشک

آذربايجان شرقي - تبريز
پزشک در سامانه عضو استدکتر گل وش زعفري نوبري

دکتر الهام فقيه نصيري

دکترا دندانپزشک کودکان

آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر الهام فقيه نصيري

دکتر علي وفايي

متخصص دندانپزشک کودکان

آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر علي وفايي

دکتر مهدي دانشپوي

متخصص دندانپزشکي ترميمي

آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر مهدي دانشپوي

دکتر عباس گشاده رو

دکترا دندانپزشک

آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر عباس گشاده رو

دکتر امين نوري زاده

دکترا دندانپزشک

آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر امين نوري زاده

دکتر الميرا پورنگ

دکترا دندانپزشک

آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر الميرا پورنگ

دکتر مهدي قديم خاني

دکترا دندانپزشک

آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر مهدي قديم خاني

دکتر محمد حسين آهنگر آتشي

متخصص ارتودانتيکس (دندانپزشک)

آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر محمد حسين آهنگر آتشي

دکتر منوچهر عابدي

دکترا دندانپزشک

آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر منوچهر عابدي

دکتر رضا تبريزي مياندوآب

دکترا دندانپزشک

آذربايجان شرقي - بناب
دکتر رضا تبريزي مياندوآب

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم