بهترین دکتر اینترونشنال کاردیولوژی در تهران

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر

دکتر علی کاظمی خالدی فلوشیپ تخصصی اینترونشنال کاردیولوژی در تهران
3119

دکتر سید هاشم سزاوار سیدی جندقی فلوشیپ تخصصی اینترونشنال کاردیولوژی در تهران
2565

دکتر حمیدرضا نشاط طاهر زاده فلوشیپ تخصصی اینترونشنال کاردیولوژی در تهران
2349

دکتر محمود ممتحن متخصص قلب و عروق در تهران
2301

دکتر عسکر قربانی فلوشیپ تخصصی اینترونشنال کاردیولوژی در تهران
2069

دکتر ناصر سعادت متخصص قلب و عروق در تهران
2091

دکتر جمشید آیدنلو فلوشیپ تخصصی اینترونشنال کاردیولوژی در تهران
1507

دکتر علی زاهد مهر فلوشیپ تخصصی اینترونشنال کاردیولوژی در تهران
1492

دکتر سعید علیپور پارسا فلوشیپ تخصصی اینترونشنال کاردیولوژی در تهران
1447

دکتر سعید مرادی فلوشیپ تخصصی اینترونشنال کاردیولوژی در تهران
1352

دکتر یداله رستگاری فلوشیپ تخصصی اینترونشنال کاردیولوژی در تهران
1039

دکتر سید باقر طباطبایی فلوشیپ تخصصی اینترونشنال کاردیولوژی در تهران
815
لیست پزشکان بر حسب شهر
لیست پزشکان بر حسب تخصص