4 اردیبهشت 1396 - ساعت : 0:9
کياوش زعفري نوبري
دکترا دندانپزشک
آذربايجان شرقي - تبريز
پزشک در سامانه عضو استدکتر کياوش زعفري نوبري

گل وش زعفري نوبري
دکترا دندانپزشک
آذربايجان شرقي - تبريز
پزشک در سامانه عضو استدکتر گل وش زعفري نوبري

الهام فقيه نصيري
دکترا دندانپزشک کودکان
آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر الهام فقيه نصيري

علي وفايي
متخصص دندانپزشک کودکان
آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر علي وفايي

عباس گشاده رو
دکترا دندانپزشک
آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر عباس گشاده رو

مهدي دانشپوي
متخصص دندانپزشکي ترميمي
آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر مهدي دانشپوي

مهدي قديم خاني
دکترا دندانپزشک
آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر مهدي قديم خاني

الميرا پورنگ
دکترا دندانپزشک
آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر الميرا پورنگ

امين نوري زاده
دکترا دندانپزشک
آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر امين نوري زاده

محمد حسين آهنگر آتشي
متخصص ارتودانتيکس (دندانپزشک)
آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر محمد حسين آهنگر آتشي

منوچهر عابدي
دکترا دندانپزشک
آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر منوچهر عابدي

سيد محمد يونسي
دکترا دندانپزشک
آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر سيد محمد يونسي
لیست پزشکان بر حسب شهر :
لیست پزشکان بر حسب تخصص :

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم