6 اردیبهشت 1396 - ساعت : 20:24
سيد جواد سيد توتونچي
متخصص گوش، حلق، بيني، گلو و جراحي سر و گردن
آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر سيد جواد سيد توتونچي

يلدا جباري مقدم
متخصص گوش، حلق، بيني، گلو و جراحي سر و گردن
آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر يلدا جباري مقدم

شهين عبدالهي فخيم
متخصص گوش، حلق، بيني، گلو و جراحي سر و گردن
آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر شهين عبدالهي فخيم

پريسا مقدم
متخصص گوش، حلق، بيني، گلو و جراحي سر و گردن
آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر پريسا مقدم

مهرداد نهايي
متخصص گوش، حلق، بيني، گلو و جراحي سر و گردن
آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر مهرداد نهايي

فريناز کلاهي ستوبادي
متخصص گوش، حلق، بيني، گلو و جراحي سر و گردن
آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر فريناز کلاهي ستوبادي

سوسن سکوتي
متخصص گوش، حلق، بيني، گلو و جراحي سر و گردن
تهران - تهران
دکتر سوسن سکوتي

شروين شادپور
متخصص گوش، حلق، بيني، گلو و جراحي سر و گردن
آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر شروين شادپور

مهرنوش موسوي اقدس
متخصص گوش، حلق، بيني، گلو و جراحي سر و گردن
آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر مهرنوش موسوي اقدس

حميدرضا کريم زاده تبريزي
متخصص گوش، حلق، بيني، گلو و جراحي سر و گردن
تهران - تهران
دکتر حميدرضا کريم زاده تبريزي

نازيلا مرزبان
متخصص گوش، حلق، بيني، گلو و جراحي سر و گردن
آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر نازيلا مرزبان

محمدرضا تبريزي
متخصص گوش، حلق، بيني، گلو و جراحي سر و گردن
خراسان رضوي - مشهد
دکتر محمدرضا تبريزي
لیست پزشکان بر حسب شهر :
لیست پزشکان بر حسب تخصص :

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم