9 اردیبهشت 1396 - ساعت : 7:59
اميد قاسم زاده
متخصص جراحي دهان وفک و صورت
خوزستان - اهواز
دکتر اميد قاسم زاده

حسين حيدر
متخصص جراحي دهان وفک و صورت
تهران - تهران
دکتر حسين حيدر

کوروش طاهري طالش
متخصص جراحي دهان وفک و صورت
آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر کوروش طاهري طالش

رضا خورشيدي خياوي
متخصص جراحي دهان وفک و صورت
آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر رضا خورشيدي خياوي

صلاح الدين زاهدي
متخصص جراحي دهان وفک و صورت
آذربايجان غربي - اروميه
دکتر صلاح الدين زاهدي

فرزين سرکارات
متخصص جراحي دهان وفک و صورت
تهران - تهران
دکتر فرزين سرکارات

علي محمد اعرابي
متخصص جراحي دهان وفک و صورت
فارس - شيراز
دکتر علي محمد اعرابي

محمد قصاب زاده نائيني
متخصص جراحي دهان وفک و صورت
خوزستان - اهواز
دکتر محمد قصاب زاده نائيني

پدارم نميرانيان
متخصص جراحي دهان وفک و صورت
تهران - تهران
دکتر پدارم نميرانيان

عليرضا عليخاني
متخصص جراحي دهان وفک و صورت
گلستان - گرگان
دکتر عليرضا عليخاني

شهرام شريف زاده قزويني
متخصص جراحي دهان وفک و صورت
تهران - تهران
دکتر شهرام شريف زاده قزويني

بهنام خرمي
متخصص جراحي دهان وفک و صورت
اصفهان - اصفهان
دکتر بهنام خرمي
لیست پزشکان بر حسب شهر :
لیست پزشکان بر حسب تخصص :

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم