6 اردیبهشت 1396 - ساعت : 20:23
علي رباني
فوق تخصص غدد درون ريز و متابوليسم (اندوکرينولوژي)
تهران - تهران
دکتر علي رباني

محمدرضا علايي
فوق تخصص غدد کودکان
تهران - تهران
دکتر محمدرضا علايي

سيامک شيوا
فوق تخصص غدد کودکان
آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر سيامک شيوا

کورش رياحي قهفرخي
فوق تخصص غدد کودکان
خوزستان - اهواز
دکتر کورش رياحي قهفرخي

مجيد امين زاده
فوق تخصص غدد کودکان
خوزستان - اهواز
دکتر مجيد امين زاده

شاداب صالح پور
فوق تخصص غدد کودکان
تهران - تهران
دکتر شاداب صالح پور

مريم رزاقي آذر
فوق تخصص غدد کودکان
تهران - تهران
دکتر مريم رزاقي آذر

پيمان اشراقي
فوق تخصص غدد درون ريز و متابوليسم (اندوکرينولوژي)
خراسان رضوي - مشهد
دکتر پيمان اشراقي

شاهين کوه منايي
فوق تخصص غدد کودکان
گيلان - رشت
دکتر شاهين کوه منايي

زهره کرمي زاده فرد
فوق تخصص غدد درون ريز و متابوليسم (اندوکرينولوژي)
فارس - شيراز
دکتر زهره کرمي زاده فرد

افسانه فرخندي سرخابي
فوق تخصص غدد کودکان
آذربايجان غربي - اروميه
دکتر افسانه فرخندي سرخابي

آسيه مصلي نژاد
فوق تخصص غدد کودکان
تهران - تهران
دکتر آسيه مصلي نژاد
لیست پزشکان بر حسب شهر :
لیست پزشکان بر حسب تخصص :

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم