4 اردیبهشت 1396 - ساعت : 0:11
مسعود موحدي
فوق تخصص آلرژي، آسم و ايمونولوژي کودکان
تهران - تهران
دکتر مسعود موحدي

محمد قره گوزلو
فوق تخصص آلرژي، آسم و ايمونولوژي کودکان
تهران - تهران
دکتر محمد قره گوزلو

مصطفي معين
فوق تخصص آلرژي، آسم و ايمونولوژي کودکان
تهران - تهران
دکتر مصطفي معين

اصغر آقا محمدي
فوق تخصص آلرژي، آسم و ايمونولوژي کودکان
تهران - تهران
دکتر اصغر آقا محمدي

ليدا عطارد
فوق تخصص آلرژي، آسم و ايمونولوژي کودکان
تهران - تهران
دکتر ليدا عطارد

نيما رضايي
فلوشيپ تخصصي آلرژي، آسم و ايمونولوژي کودکان
تهران - تهران
دکتر نيما رضايي

منصوره شريعت
فوق تخصص آلرژي، آسم و ايمونولوژي کودکان
تهران - تهران
دکتر منصوره شريعت

سيد عليرضا مهدوياني
فوق تخصص آلرژي، آسم و ايمونولوژي کودکان
تهران - تهران
دکتر سيد عليرضا مهدوياني
لیست پزشکان بر حسب شهر :
لیست پزشکان بر حسب تخصص :

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم