4 اردیبهشت 1396 - ساعت : 17:51
سيد هاشم سزاوار سيدي جندقي
فلوشيپ تخصصي اينترونشنال کارديولوژي
تهران - تهران
دکتر سيد هاشم سزاوار سيدي جندقي

علي کاظمي خالدي
فلوشيپ تخصصي اينترونشنال کارديولوژي
تهران - تهران
دکتر علي کاظمي خالدي

حميدرضا نشاط طاهر زاده
فلوشيپ تخصصي اينترونشنال کارديولوژي
تهران - تهران
دکتر حميدرضا نشاط طاهر زاده

عسکر قرباني
فلوشيپ تخصصي اينترونشنال کارديولوژي
تهران - تهران
دکتر عسکر قرباني

محمود ممتحن
متخصص قلب و عروق
تهران - تهران
دکتر محمود ممتحن

جمشيد آيدنلو
فلوشيپ تخصصي اينترونشنال کارديولوژي
تهران - تهران
دکتر جمشيد آيدنلو

سعيد عليپور پارسا
فلوشيپ تخصصي اينترونشنال کارديولوژي
تهران - تهران
دکتر سعيد عليپور پارسا

يداله رستگاري
فلوشيپ تخصصي اينترونشنال کارديولوژي
تهران - تهران
دکتر يداله رستگاري

علي زاهد مهر
فلوشيپ تخصصي اينترونشنال کارديولوژي
تهران - تهران
دکتر علي زاهد مهر

سيد باقر طباطبايي
فلوشيپ تخصصي اينترونشنال کارديولوژي
تهران - تهران
دکتر سيد باقر طباطبايي

بابک حيدري اقدم
فلوشيپ تخصصي اينترونشنال کارديولوژي
تهران - تهران
دکتر بابک حيدري اقدم
لیست پزشکان بر حسب شهر :
لیست پزشکان بر حسب تخصص :

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم