4 اردیبهشت 1396 - ساعت : 17:53
محمد اسماعيل اکبري
فوق تخصص خون و سرطان بالغين (انکولوژي)
تهران - تهران
دکتر محمد اسماعيل اکبري

اردشير قوام زاده
فوق تخصص خون و سرطان بالغين (انکولوژي)
تهران - تهران
دکتر اردشير قوام زاده

حميد رضواني
فوق تخصص خون و سرطان بالغين (انکولوژي)
تهران - تهران
دکتر حميد رضواني

فاضل الهي
فوق تخصص خون و سرطان بالغين (انکولوژي)
تهران - تهران
دکتر فاضل الهي

علي شهرياري احمدي
فوق تخصص خون و سرطان بالغين (انکولوژي)
تهران - تهران
دکتر علي شهرياري احمدي

بابک بهار
فوق تخصص خون و سرطان بالغين (انکولوژي)
تهران - تهران
دکتر بابک بهار

غلامرضا توگه
فوق تخصص خون و سرطان بالغين (انکولوژي)
تهران - تهران
دکتر غلامرضا توگه

سيد ضياء الدين لطيف زاده
فوق تخصص خون و سرطان بالغين (انکولوژي)
تهران - تهران
دکتر سيد ضياء الدين لطيف زاده

مسعود ايرواني
فوق تخصص خون و سرطان بالغين (انکولوژي)
تهران - تهران
دکتر مسعود ايرواني

سهراب سليمان زاده
فوق تخصص خون و سرطان بالغين (انکولوژي)
تهران - تهران
دکتر سهراب سليمان زاده

سيد محسن رضوي
فوق تخصص خون و سرطان بالغين (انکولوژي)
تهران - تهران
دکتر سيد محسن رضوي

پروين شاهنده
فوق تخصص خون و سرطان بالغين (انکولوژي)
تهران - تهران
دکتر پروين شاهنده
لیست پزشکان بر حسب شهر :
لیست پزشکان بر حسب تخصص :

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم