11 اردیبهشت 1396 - ساعت : 1:6
محسن خوش نيت نيکو
فوق تخصص غدد درون ريز و متابوليسم (اندوکرينولوژي)
تهران - تهران
دکتر محسن خوش نيت نيکو

سيد بهمن قادريان
فوق تخصص غدد درون ريز و متابوليسم (اندوکرينولوژي)
خوزستان - اهواز
دکتر سيد بهمن قادريان

فريدون عزيزي
فوق تخصص غدد درون ريز و متابوليسم (اندوکرينولوژي)
تهران - تهران
دکتر فريدون عزيزي

علي رباني
فوق تخصص غدد درون ريز و متابوليسم (اندوکرينولوژي)
تهران - تهران
دکتر علي رباني

محمدرضا علايي
فوق تخصص غدد کودکان
تهران - تهران
دکتر محمدرضا علايي

شهرام حدادي نژاد
فوق تخصص غدد درون ريز و متابوليسم (اندوکرينولوژي)
البرز - کرج
دکتر شهرام حدادي نژاد

کارون شاه ابراهيمي
فوق تخصص غدد درون ريز و متابوليسم (اندوکرينولوژي)
کرمانشاه -  کرمانشاه
دکتر کارون شاه ابراهيمي

آريا ستوده
فوق تخصص غدد درون ريز و متابوليسم (اندوکرينولوژي)
تهران - تهران
دکتر آريا ستوده

حاجيه بي بي شهبازيان
فوق تخصص غدد درون ريز و متابوليسم (اندوکرينولوژي)
خوزستان - اهواز
دکتر حاجيه بي بي شهبازيان

حسين معين توکلي
فوق تخصص غدد درون ريز و متابوليسم (اندوکرينولوژي)
همدان -  همدان
دکتر حسين معين توکلي

حسن رضوانيان
فوق تخصص غدد درون ريز و متابوليسم (اندوکرينولوژي)
اصفهان - اصفهان
دکتر حسن رضوانيان

فاطمه اصفهانيان
فوق تخصص غدد درون ريز و متابوليسم (اندوکرينولوژي)
تهران - تهران
دکتر فاطمه اصفهانيان
لیست پزشکان بر حسب تخصص :
لیست پزشکان بر حسب شهر :

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم