4 اردیبهشت 1396 - ساعت : 17:51
جمشيد سيفي
متخصص مغز و اعصاب (نورولوژي)
آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر جمشيد سيفي

مسعود نيکان فر
متخصص مغز و اعصاب (نورولوژي)
آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر مسعود نيکان فر

محمد شيميا
متخصص مغز و اعصاب (نورولوژي)
آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر محمد شيميا

هرمز آيرملو
متخصص مغز و اعصاب (نورولوژي)
آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر هرمز آيرملو

سيد علي صدرالديني
متخصص مغز و اعصاب (نورولوژي)
آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر سيد علي صدرالديني

محمد مهدي حسينيان زکريا
متخصص مغز و اعصاب (نورولوژي)
آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر محمد مهدي حسينيان زکريا

مهدي فرهودي
متخصص مغز و اعصاب (نورولوژي)
آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر مهدي فرهودي

علي پاشاپور
متخصص مغز و اعصاب (نورولوژي)
آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر علي پاشاپور

مهناز طالبي
متخصص مغز و اعصاب (نورولوژي)
آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر مهناز طالبي

علي اکبر طاهر اقدم
متخصص مغز و اعصاب (نورولوژي)
آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر علي اکبر طاهر اقدم

عليرضا الهياري
متخصص مغز و اعصاب (نورولوژي)
آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر عليرضا الهياري

جواد يوسفي آذرفام
متخصص مغز و اعصاب (نورولوژي)
آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر جواد يوسفي آذرفام
لیست پزشکان بر حسب شهر :
لیست پزشکان بر حسب تخصص :

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم