11 اردیبهشت 1396 - ساعت : 0:55
مسعود موحدي
فوق تخصص آلرژي، آسم و ايمونولوژي کودکان
تهران - تهران
دکتر مسعود موحدي

محمد قره گوزلو
فوق تخصص آلرژي، آسم و ايمونولوژي کودکان
تهران - تهران
دکتر محمد قره گوزلو

محمدرضا فضل الهي
فوق تخصص آلرژي، آسم و ايمونولوژي کودکان
البرز - کرج
دکتر محمدرضا فضل الهي

رويا شرکت
فوق تخصص آلرژي، آسم و ايمونولوژي
اصفهان - اصفهان
دکتر رويا شرکت

مصطفي معين
فوق تخصص آلرژي، آسم و ايمونولوژي کودکان
تهران - تهران
دکتر مصطفي معين

حميد آهنچيان
فوق تخصص آلرژي، آسم و ايمونولوژي کودکان
خراسان رضوي - مشهد
دکتر حميد آهنچيان

اصغر آقا محمدي
فوق تخصص آلرژي، آسم و ايمونولوژي کودکان
تهران - تهران
دکتر اصغر آقا محمدي

ليدا عطارد
فوق تخصص آلرژي، آسم و ايمونولوژي کودکان
تهران - تهران
دکتر ليدا عطارد

عليرضا خياط زاده
فوق تخصص آلرژي، آسم و ايمونولوژي
البرز - کرج
دکتر عليرضا خياط زاده

نيما رضايي
فلوشيپ تخصصي آلرژي، آسم و ايمونولوژي کودکان
تهران - تهران
دکتر نيما رضايي

فرح زاد جباري آزاد
فوق تخصص آلرژي، آسم و ايمونولوژي کودکان
خراسان رضوي - مشهد
دکتر فرح زاد جباري آزاد

منصوره شريعت
فوق تخصص آلرژي، آسم و ايمونولوژي کودکان
تهران - تهران
دکتر منصوره شريعت
لیست پزشکان بر حسب تخصص :
لیست پزشکان بر حسب شهر :

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم