4 اردیبهشت 1396 - ساعت : 0:13
خليل اله ناظم
متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
اصفهان - اصفهان
دکتر خليل اله ناظم

مهدي مطيفي فرد
متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
اصفهان - اصفهان
دکتر مهدي مطيفي فرد

مسعود (هاتف) دهقاني
متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
اصفهان - اصفهان
دکتر مسعود (هاتف) دهقاني

حميد نصر اصفهاني
متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
اصفهان - اصفهان
دکتر حميد نصر اصفهاني

ابوالحسن برجيان بروجني
متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
اصفهان - اصفهان
دکتر ابوالحسن برجيان بروجني

حميد موسوي طادي
متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
اصفهان - اصفهان
دکتر حميد موسوي طادي

احمد مومن زاده اردستاني
متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
تهران - تهران
دکتر احمد مومن زاده اردستاني

سيروس بهرامي
متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
اصفهان - اصفهان
دکتر سيروس بهرامي

سعيد اشکاني اصفهاني
متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
فارس - شيراز
دکتر سعيد اشکاني اصفهاني

حسين فهامي
متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
اصفهان - اصفهان
دکتر حسين فهامي

مهدي عباسي بهارانچي
متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
اصفهان - اصفهان
دکتر مهدي عباسي بهارانچي

فتح اله حر
متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
اصفهان - اصفهان
دکتر فتح اله حر
لیست پزشکان بر حسب شهر :
لیست پزشکان بر حسب تخصص :

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم