4 اردیبهشت 1396 - ساعت : 17:53
ايرج وثوق
متخصص روانپزشک (روانشناس)
خراسان رضوي - مشهد
دکتر ايرج وثوق

علي جواهري
متخصص روانپزشک (روانشناس)
خراسان رضوي - مشهد
دکتر علي جواهري

عاطفه سلطاني فر
فوق تخصص روانپزشک (روانشناس) کودکان و نوجوانان
خراسان رضوي - مشهد
دکتر عاطفه سلطاني فر

محمدرضا سرگلزايي
متخصص روانپزشک (روانشناس)
خراسان رضوي - مشهد
دکتر محمدرضا سرگلزايي

محمدرضا فياضي بردبار
متخصص روانپزشک (روانشناس)
خراسان رضوي - مشهد
دکتر محمدرضا فياضي بردبار

ابراهيم عبداللهيان
متخصص روانپزشک (روانشناس)
خراسان رضوي - مشهد
دکتر ابراهيم عبداللهيان

پيمان هاشميان
متخصص روانپزشک (روانشناس)
خراسان رضوي - مشهد
دکتر پيمان هاشميان

پريا حبراني
متخصص روانپزشک (روانشناس)
خراسان رضوي - مشهد
دکتر پريا حبراني

حميدرضا ارشدي
متخصص روانپزشک (روانشناس)
خراسان رضوي - مشهد
دکتر حميدرضا ارشدي

فاطمه محرري
فوق تخصص روانپزشک (روانشناس) کودکان و نوجوانان
خراسان رضوي - مشهد
دکتر فاطمه محرري

فريبرز پويان
متخصص روانپزشک (روانشناس)
خراسان رضوي - مشهد
دکتر فريبرز پويان

هاله آذرپژوه
متخصص روانپزشک (روانشناس)
خراسان رضوي - مشهد
دکتر هاله آذرپژوه
لیست پزشکان بر حسب شهر :
لیست پزشکان بر حسب تخصص :

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم