10 اردیبهشت 1396 - ساعت : 9:49
آزاده اکبري سنه
متخصص زنان و زايمان
تهران - تهران
دکتر آزاده اکبري سنه

سکينه مويد محسني
متخصص زنان و زايمان
تهران - تهران
دکتر سکينه مويد محسني

سوسن ضيايي
متخصص زنان و زايمان
تهران - تهران
دکتر سوسن ضيايي

فرناز مشيري
متخصص زنان و زايمان
تهران - تهران
دکتر فرناز مشيري

صفيه عشوري مقدم
متخصص زنان و زايمان
تهران - تهران
دکتر صفيه عشوري مقدم

جليل پاک روش
متخصص زنان و زايمان
تهران - تهران
دکتر جليل پاک روش

سولماز پيري
فلوشيپ تخصصي زنان و زايمان (پريناتولوژي)
تهران - تهران
دکتر سولماز پيري

رزا پرستنده چهر
متخصص زنان و زايمان
تهران - تهران
دکتر رزا پرستنده چهر

مريم کاشانيان
متخصص زنان و زايمان
تهران - تهران
دکتر مريم کاشانيان

حميد صاحب کشاف
فلوشيپ تخصصي زنان و زايمان (نازايي و آي.وي.اف)
تهران - تهران
دکتر حميد صاحب کشاف

طاهره لباف
متخصص زنان و زايمان
تهران - تهران
دکتر طاهره لباف

فرزانه چوبساز
متخصص زنان و زايمان
تهران - تهران
دکتر فرزانه چوبساز
لیست پزشکان بر حسب شهر :
لیست پزشکان بر حسب تخصص :

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم