شهر ارومیه

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
پزشک ویژه شوید

دکتر سعید فروزش دکترا دندانپزشک در ارومیه
976

دکتر کتایون معصومی حسینی آذر دکترا پزشکی عمومی در ارومیه
981

دکتر جلیل امیرزاده ایرانق متخصص کودکان در ارومیه
975

دکتر چنگیز نعمانی سیدانی دکترا دندانپزشک در ارومیه
931

دکتر جلال الدین جمشیدی میداندار دکترا دندانپزشک در ارومیه
931

دکتر شهین ملکی متخصص رادیولوژی و سونوگرافی در ارومیه
989

دکتر محمد جودت دکترا دندانپزشک در ارومیه
927

دکتر عبداله ربانی دکترا پزشکی عمومی در ارومیه
908

دکتر مجید شکرفروش متخصص رادیولوژی و سونوگرافی در ارومیه
958

دکتر علی اکبری تابش دکترا پزشکی عمومی در ارومیه
886

دکتر علی خرسندی دکترا دندانپزشک در ارومیه
890

دکتر نسرین اسدی دکترا دندانپزشک در ارومیه
864
لیست پزشکان ارومیه بر حسب تخصص
لیست پزشکان بر حسب شهر