شهر تهران متخصص روان درمانی و روانشناس بالینی

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر

دکتر زینب نجار کارشناس روان درمانی و روانشناس بالینی در تهران
587

دکتر ابراهیم میثاق کارشناس روان درمانی و روانشناس بالینی در تهران
555

دکتر الهه مهرمنش دکترا روان درمانی و روانشناس بالینی در تهران
30

دکتر بنفشه غرایی کارشناس روان درمانی و روانشناس بالینی در تهران
30

دکتر شیرین کاکاوند کارشناس ارشد روان درمانی و روانشناس بالینی در تهران
24

دکتر سبحان پور نیکدست دکترای تخصصی روان درمانی و روانشناس بالینی در تهران
21

دکتر دردانه امیری کارشناس روان درمانی و روانشناس بالینی در تهران
21

دکتر انیس جهانبازی دکترای تخصصی روان درمانی و روانشناس بالینی در تهران
15

دکتر سحر اشرفی دکترای تخصصی روان درمانی و روانشناس بالینی در تهران
15

دکتر سیده الهام بارسلطان کارشناس ارشد روان درمانی و روانشناس بالینی در تهران
16

دکتر فردوس قماشچی دکترا روان درمانی و روانشناس بالینی در تهران
15

دکتر لیدا نوروزی کارشناس ارشد روان درمانی و روانشناس بالینی در تهران
13
لیست پزشکان تهران بر حسب تخصص
لیست پزشکان روان درمانی و روانشناس بالینی بر حسب شهر