لیست آزمایشگاههای تهران

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان تهران
تهران
دکتر فریبا سرداری ایروانی علوم آزمایشگاهی

دکتر فریبا سرداری ایروانی دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی
766
تهران
:(

دکتر نصرت اله حجازی متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
682
تهران
دکتر فردین رعنایی آسیب شناسی (پاتولوژی)

دکتر فردین رعنایی متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
639
تهران
:(

دکتر مریم نقیبی راد متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
638
تهران
دکتر امیر حسین مومنی آسیب شناسی (پاتولوژی)

دکتر امیر حسین مومنی متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
643
تهران
دکتر سید محمدرضا کاظمی آسیب شناسی (پاتولوژی)

دکتر سید محمدرضا کاظمی متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
637
تهران
:(

دکتر صدیقه کیهانی متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
601
تهران
دکتر میترا دادگری آسیب شناسی (پاتولوژی)

دکتر میترا دادگری متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
542
تهران
دکتر منصور داور پناه علوم آزمایشگاهی

دکتر منصور داور پناه متخصص علوم آزمایشگاهی
494
تهران
:(

دکتر مهدی سیروس داور پناه متخصص علوم آزمایشگاهی
463
تهران
دکتر شهرام ظریف آبکنار علوم آزمایشگاهی

دکتر شهرام ظریف آبکنار دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی
405
تهران
:(

حسین پهلوان کارشناس علوم آزمایشگاهی
282
لیست پزشکان تهران بر حسب تخصص
لیست پزشکان آسیب شناسی (پاتولوژی) بر حسب شهر