لیست آزمایشگاههای تهران

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان تهران
تهران
دکتر حسن اکبری آسیب شناسی (پاتولوژی)

دکتر حسن اکبری متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
1247
تهران
:(

دکتر محمدسعید کلانتری متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
2533
تهران
:(

دکتر ناصر کمالیان متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
3440
تهران
:(

دکتر لیلا بهنام متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
1603
تهران
دکتر محمد فرهادی لنگرودی آسیب شناسی (پاتولوژی)

دکتر محمد فرهادی لنگرودی متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
1305
تهران
دکتر سهیلا ناسی زاده آسیب شناسی (پاتولوژی)

دکتر سهیلا ناسی زاده متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
869
تهران
دکتر حمیدرضا مرادی علوم آزمایشگاهی

دکتر حمیدرضا مرادی دکترا علوم آزمایشگاهی
968
تهران
دکتر پانته آ فرجاد آزاد آسیب شناسی (پاتولوژی)

دکتر پانته آ فرجاد آزاد متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
1476
تهران
دکتر مرضیه غروی آسیب شناسی (پاتولوژی)

دکتر مرضیه غروی متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
1121
تهران
دکتر شهرام ظریف آبکنار علوم آزمایشگاهی

دکتر شهرام ظریف آبکنار دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی
405
تهران
دکتر سید مرتضی ایران منش آسیب شناسی (پاتولوژی)

دکتر سید مرتضی ایران منش متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
865
تهران
:(

دکتر مریم نقیبی راد متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
638
لیست پزشکان تهران بر حسب تخصص
لیست پزشکان آسیب شناسی (پاتولوژی) بر حسب شهر