لیست آزمایشگاههای تهران

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان تهران
تهران
دکتر خندان زارع آسیب شناسی (پاتولوژی)

دکتر خندان زارع متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
54
تهران
:(

دکتر سیما آقابابازاده متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
59
تهران
دکتر حسن اکبری آسیب شناسی (پاتولوژی)

دکتر حسن اکبری متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
1247
تهران
:(

دکتر هایده دارابی دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی
160
تهران
دکتر شهرام ظریف آبکنار علوم آزمایشگاهی

دکتر شهرام ظریف آبکنار دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی
405
تهران
:(

حسین پهلوان کارشناس علوم آزمایشگاهی
282
تهران
دکتر امیر حسین مومنی آسیب شناسی (پاتولوژی)

دکتر امیر حسین مومنی متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
643
تهران
دکتر میترا دادگری آسیب شناسی (پاتولوژی)

دکتر میترا دادگری متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
542
تهران
دکتر فریبا سرداری ایروانی علوم آزمایشگاهی

دکتر فریبا سرداری ایروانی دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی
766
تهران
دکتر مرضیه غروی آسیب شناسی (پاتولوژی)

دکتر مرضیه غروی متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
1121
تهران
دکتر فردین رعنایی آسیب شناسی (پاتولوژی)

دکتر فردین رعنایی متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
639
تهران
دکتر حمیدرضا مرادی علوم آزمایشگاهی

دکتر حمیدرضا مرادی دکترا علوم آزمایشگاهی
968
لیست پزشکان تهران بر حسب تخصص
لیست پزشکان آسیب شناسی (پاتولوژی) بر حسب شهر