لیست آزمایشگاههای تهران

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان تهران
تهران
:(

دکتر ناصر کمالیان متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
3388
تهران
:(

دکتر محمدسعید کلانتری متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
2523
تهران
:(

دکتر لیلا بهنام متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
1601
تهران
دکتر پانته آ فرجاد آزاد آسیب شناسی (پاتولوژی)

دکتر پانته آ فرجاد آزاد متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
1467
تهران
دکتر محمد فرهادی لنگرودی آسیب شناسی (پاتولوژی)

دکتر محمد فرهادی لنگرودی متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
1300
تهران
دکتر مرضیه غروی آسیب شناسی (پاتولوژی)

دکتر مرضیه غروی متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
1120
تهران
دکتر همایون قاضی میر سعید آسیب شناسی (پاتولوژی)

دکتر همایون قاضی میر سعید متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
985
تهران
دکتر حمیدرضا مرادی علوم آزمایشگاهی

دکتر حمیدرضا مرادی دکترا علوم آزمایشگاهی
966
تهران
دکتر سید مرتضی ایران منش آسیب شناسی (پاتولوژی)

دکتر سید مرتضی ایران منش متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
860
تهران
دکتر سهیلا ناسی زاده آسیب شناسی (پاتولوژی)

دکتر سهیلا ناسی زاده متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
868
تهران
:(

دکتر ایرج نظریان متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
814
تهران
دکتر فریبا سرداری ایروانی علوم آزمایشگاهی

دکتر فریبا سرداری ایروانی دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی
765
لیست پزشکان تهران بر حسب تخصص
لیست پزشکان آسیب شناسی (پاتولوژی) بر حسب شهر