لیست پزشکان متخصص طب سنتی تهران

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان تهران
تهران
دکتر مهدیس مجتبایی طب سنتی

دکتر مهدیس مجتبایی متخصص طب سنتی
1173
تهران
دکتر مامک هاشمی حبیب آبادی طب سنتی

دکتر مامک هاشمی حبیب آبادی متخصص طب سنتی
4695
تهران
دکتر مژگان تن ساز طب سنتی

دکتر مژگان تن ساز دکترای تخصصی طب سنتی
1131
تهران
دکتر فاطمه نجات بخش طب سنتی

دکتر فاطمه نجات بخش دکترای تخصصی طب سنتی
1362
تهران
دکتر میثم شیرزاد طب سنتی

دکتر میثم شیرزاد دکترای تخصصی طب سنتی
770
تهران
دکتر محمود خدادوست طب سنتی

دکتر محمود خدادوست دکترای تخصصی طب سنتی
486
تهران
دکتر ژاله علی اصل ممقانی طب سنتی

دکتر ژاله علی اصل ممقانی متخصص طب سنتی
202
تهران
دکتر مریم مقیمی طب سنتی

دکتر مریم مقیمی دکترای تخصصی طب سنتی
334
لیست پزشکان تهران بر حسب تخصص
لیست پزشکان طب سنتی بر حسب شهر