لیست پزشکان بر حسب تخصص :(بازکردن لیست)
لیست پزشکان ايمونولوژي و آلرژي باليني کودکان بر حسب شهر : (بازکردن لیست)

دکتر عباس فايضي

فوق تخصص ايمونولوژي و آلرژي باليني کودکان

خوزستان - اهواز
دکتر عباس فايضي

دکتر محمدحسن بمانيان

فوق تخصص ايمونولوژي و آلرژي باليني کودکان

تهران - تهران
دکتر محمدحسن بمانيان

دکتر سيد بهرام مير سعيد قاضي

فوق تخصص ايمونولوژي و آلرژي باليني کودکان

تهران - تهران
دکتر سيد بهرام مير سعيد قاضي

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم