4 اردیبهشت 1396 - ساعت : 5:57
محمدحسن بمانيان
فوق تخصص ايمونولوژي و آلرژي باليني کودکان
تهران - تهران
دکتر محمدحسن بمانيان

عباس فايضي
فوق تخصص ايمونولوژي و آلرژي باليني کودکان
خوزستان - اهواز
دکتر عباس فايضي

سيد بهرام مير سعيد قاضي
فوق تخصص ايمونولوژي و آلرژي باليني کودکان
تهران - تهران
دکتر سيد بهرام مير سعيد قاضي
لیست پزشکان ايمونولوژي و آلرژي باليني کودکان بر حسب شهر :
لیست پزشکان بر حسب تخصص :

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم